top of page

Regulamin newsletera

[stosuje się do umów zawartych od dnia 20 kwietnia 2021 r.]

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez UTUBERSI z siedzibą w Poznaniu nieodpłatnej usługi "Newsletter" drogą elektroniczną.

 

§ 1

„Newsletter” - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez UTUBERSI – firmę ETER Alfa za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o zajęciach, kursach, produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach i materiałach edukacyjnych UTUBERSÓW, świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ETER Alfa Hanna Kieryk, zwana dalej projektem UTUBERSI, z siedzibą w Poznaniu, na ul. Nałkowskiej 43/7, 60-573 Poznań (tel. 513 181 543 mail: utubersi.poznan@gmail.com).

Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w UTUBERSI możliwy jest pod adresem e-mail: utubersi.poznan@gmail.com oraz numerem 609 219 372.

 

§ 3

Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi „Newsletter” należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

§ 4

Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Użytkownikiem”). Firma nie pobiera od Użytkowników opłat za świadczenie Newslettera.

§ 5

Dla korzystania z usługi wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

§ 6

Usługa „Newsletter” świadczona jest wyłącznie dla osób zapisanych do listy newsletterowej. Zapis następuje przez rejestrację do portalu (1) lub przez wypełnienie formularza subskrypcji (2) dostępnego na stronie www.utubersi.pl, należy:

  1. Kliknąć na przycisk „Zarejestruj” (w przypadku rejestracji poprzez stronę www). Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego rejestracje i dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

  2. Wypełnić pole adresu e-mail i kliknąć przycisk „Subskrybuj”, a na nadesłany na podany adres e-mail dotrze potwierdzenie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

 

Opisane powyżej czynności (1 i 2) potwierdzają wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto e-mail nadsyłane będą przez UTUBERSI treści kolejnych edycji usługi „Newsletter”.

§ 7

Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania się Użytkownika do momentu rezygnacji przez Użytkownika lub wypowiedzenia Usługi przez firmę.
 

§ 8

Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi „Newsletter”. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Rezygnacja" znajdujący się w stopce każdego z przesłanych listów elektronicznych.

§ 9

UTUBERSI mogą w każdym czasie rozwiązać Umowę z tygodniowym okresem wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:

  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez firmę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez firmę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

§ 10

Firma swoje oświadczenie w zakresie określonym w par 9 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

§ 11

Firma UTUBERSI może wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści jeśli Użytkownik korzysta z treści Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczajów i zasad współżycia społecznego.

§ 12

Usunięcie konta pocztowego Użytkownika i danych osobowych z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

§ 13

Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez UTUBERSI za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Użytkownika.

§ 14

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane do celów marketingowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, obejmującej zgodę na przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub mailową (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia. Użytkownik ma prawo nie podać swoich danych osobowych, jednak w takiej sytuacji Użytkownik nie będzie mógł otrzymywać żadnych informacji handlowych.

§ 15

Dane osobowe Klientów mogą być udostępnianie podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, tj. firmom świadczącym usługi informatyczne, partnerom biznesowym oraz uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa (w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych).

§ 16

Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacjom międzynarodowym.

§ 17

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane na czas ważności zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

§ 18

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Z praw powyżej wskazanych Klient może skorzystać poprzez wysłanie listu pocztą tradycyjną na adres: UTUBERSI ul. Nałkowskiej 43/7 60-573 Poznań lub e-mailowo na adres poczty elektronicznej: utubersi.poznan@gmail.com.

§ 19

W związku z przetwarzaniem  danych osobowych Klientowi przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 20

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 21

Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

§ 22

Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: utubersi.poznan@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.

§ 23

Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

§ 24

Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 25

Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231), udostępnianych przez firmę lub partnerów firmy, w szczególności majątkowe prawa autorskie, przysługują firmie lub jej partnerom. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata.

§ 26

UTUBERSI zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.utubersi.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

§ 27

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.


§ 28

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.utubersi.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§ 29

Umowa zawierana jest w języku polskim, a prawem właściwym dla Umowy, jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

bottom of page